*/ ?>
Paieška:
ekologiskas oras

Šiandien 2022 m. sausio 19 d.
Laikas 22:51:28

Alternatyvi mityba » Didėja medikų susidomėjimas augaline mityba

2014-10-27

darzoves

Au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos ša­li­nin­kai vis daž­niau at­ran­da bend­rą kal­bą su me­di­kais ir moks­li­nin­kais. į Lie­tu­vą su­si­rin­kę įvai­rių ša­lių spe­cia­lis­tai tei­gė, jog au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba, įskai­tant ža­lia­val­gys­tę, pa­de­da iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, dia­be­to, vė­žio ir net pa­de­da gy­dy­ti šias la­bai pa­pli­tu­sias li­gas.

Jau tre­čią­jį kar­tą vy­ku­sio­je Ann Wig­mo­re "gy­vo mais­to" kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ir moks­li­nin­kas bei me­di­kas, dr. Cald­wel­las B. Es­sels­ty­nas, sa­vo pa­ta­ri­mais pa­dė­jęs bu­vu­siam JAV pre­zi­den­tui Bil­lui Clin­to­nui. Sve­čias tei­gė, jog au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba ga­li iš es­mės pa­ge­rin­ti ir lie­tu­vių svei­ka­tą.

Iš­gel­bė­jo ir save

Dau­giau kaip 35 me­tus dir­bęs chi­rur­gu Kliv­len­do kli­ni­ko­je, ope­ra­vęs šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­čius pa­cien­tus, C.B. Es­sels­ty­nas pra­dė­jo ty­ri­nė­ti au­ga­li­nio mais­to be rie­ba­lų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui, šios mi­ty­bos są­sa­jas su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Ty­ri­muo­se da­ly­va­vę vy­rai bei mo­te­rys sir­go pa­žen­gu­sia vai­ni­ki­nių ar­te­ri­jų li­ga. Juos ka­ma­vę skaus­mai pa­leng­vė­jo, pra­ėjus vos ke­le­tui mė­ne­sių nuo to, kai pa­cien­tai ėmė lai­ky­tis au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos be rie­ba­lų. Be to, žy­miai su­ma­žė­jo cho­les­te­ro­lio kie­kis jų krau­jy­je, pa­ge­rė­jo šir­dies krau­jo­ta­ka, o per 20 me­tų li­gos simp­to­mai ne­at­si­nau­ji­no.

To­dėl C.B. Es­sels­ty­nas įsi­ti­ki­nęs, kad au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba ne tik ga­li už­kirs­ti ke­lią šir­dies li­goms, bet ir jas iš­gy­dy­ti. Apie tai kal­ba­ma lie­tu­viš­kai ką tik pa­si­ro­džiu­sio­je jo kny­go­je "Šir­dies li­gos: pre­ven­ci­ja ir iš­gy­dy­mas".

Sa­vo ty­ri­mų re­zul­ta­tus C.B. Es­sels­ty­nas pri­sta­tė ir Lie­tu­vos me­di­kams.

"Nuo­sta­biau­sia, kad at­erosk­le­ro­ti­nius krau­ja­gys­lių už­si­kim­ši­mus ir ar­te­ri­jų už­kal­kė­ji­mus ga­li­ma iš­si­gy­dy­ti vos pa­kei­tus mi­ty­bą", – tei­gė me­di­kas.

To­kie gy­dy­mo me­to­dai bu­vo tai­ko­mi ir JAV eksp­re­zi­den­tui B. Clin­to­nui, ku­ris po dvie­jų šir­dies prie­puo­lių pra­dė­jo kon­sul­tuo­tis su C.B. Es­sels­ty­nu, pra­dė­jo pra­kti­kuo­ti ža­lia­val­gys­tę.

Be­je, gy­dan­čiu au­ga­li­nės mi­ty­bos po­vei­kiu me­di­kas įsi­ti­ki­no as­me­niš­kai. Pa­keis­ti gy­ven­se­ną jį pri­ver­tė rim­ta li­ga, dėl ku­rios C.B. Es­sels­ty­nas bu­vo at­si­dū­ręs ant gy­ve­ni­mo slenks­čio. Ži­no­mas me­di­kas kar­tu su žmo­na An­na Cri­le Es­sels­tyn jau dau­giau kaip 20 me­tų lai­ko­si au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos.

"Mū­sų ša­ly­je iš­lei­džia­ma per daug pi­ni­gų li­gų, ku­rių iš vi­so ne­tu­ri bū­ti, gy­dy­mui", – tei­gė sve­čias iš JAV.

Įsi­ti­kins patys

Kaip pa­žy­mė­jo dr. Bria­nas Cle­men­tas iš Hi­po­kra­to ins­ti­tu­to (JAV), ame­ri­kie­čiai iš­pla­ti­no grei­to mais­to tra­di­ci­ją vi­sa­me pa­sau­ly­je, o da­bar nuo to ken­čia ir lie­tu­viai, nes mū­sų ša­ly­je ir­gi la­bai pa­pli­tę šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos. "No­ri­me su­stab­dy­ti jus, kad ne­nu­ken­tė­tu­mė­te taip, kaip mes. Esa­te gy­vy­bin­ga, ma­ža ša­lis, ku­ri, kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą, ga­li pa­siek­ti dau­giau nei di­de­lė ša­lis ir nu­brai­žy­ti at­ei­ties že­mė­la­pį. Bū­tent iš Lie­tu­vos ki­lu­si A. Wig­mo­re prieš 60 me­tų pra­dė­jo svei­ka­tin­gu­mo ju­dė­ji­mą, ku­ris pa­de­da iš­veng­ti ne tik šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, bet ir vė­žio bei dia­be­to", – sa­kė jis.

Tie­sa, da­bar yra dau­gy­bė vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čių mi­ty­bos re­ko­men­da­ci­jų, to­dėl žmo­nės pa­si­me­tę, kur yra tie­sa. To­dėl, anot C.B. Es­sels­ty­no, la­bai svar­bu su­ras­ti vi­sų šių re­ko­men­da­ci­jų są­ly­čio taš­kus.

Kaip pa­žy­mė­jo me­di­kas, dau­gu­ma jų pa­ta­ria veng­ti rie­ba­lų, mė­sos, var­to­ti dau­giau au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tų. "Rei­kė­tų val­gy­ti dau­giau ža­lio, ter­miš­kai ne­ap­do­ro­to mais­to, ger­ti žel­me­nų su­lčių, veng­ti vi­sų pie­no pro­duk­tų, taip pat ir jo­gur­to ar le­dų, at­si­sa­ky­ti cu­kraus tu­rin­čio mais­to, bet tai yra kiek­vie­no pa­si­rin­ki­mas", – tei­gė me­di­kas.

Jam pri­ta­rė ir prof. Clau­sas Leitz­man­nas iš Vo­kie­ti­jos, at­sto­va­vęs Eu­ro­pos gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nos aso­cia­ci­ją. Pats jis jau 40 me­tų ve­ge­ta­ras. Juo ta­po ne tik rū­pin­da­ma­sis svei­ka­ta, bet ir dėl eti­nių, eko­lo­gi­nių mo­ty­vų. Anot jo, pa­sta­rie­ji mo­ty­vai, o ne rū­pi­ni­ma­sis svei­ka­ta yra ak­tua­les­ni stu­den­tams, pe­rei­nan­tiems prie ve­ge­ta­riz­mo. Tai, kas bus po ke­lias­de­šimt me­tų, jau­ni­mui dar ne­la­bai rū­pi. To­dėl la­bai pri­klau­so, su kuo – jau­nes­nio ar vy­res­nio am­žiaus žmo­gu­mi – kal­ba­ma apie au­ga­li­nę mi­ty­bą.

"Bet pa­pras­tai žmo­nėms la­bai su­nku pa­keis­ti po­žiū­rį, to­dėl mė­sos, gy­vu­li­nių rie­ba­lų su­var­to­ji­mą rei­kė­tų ma­žin­ti po tru­pu­tį, kas­kart įsi­ti­ki­nant tei­gia­mu šių žings­nių po­vei­kiu. De­ja, dau­ge­lis žmo­nių kei­čia sa­vo gy­ven­se­ną tik ta­da, kai su­nkiai su­ser­ga", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Pats jis vis dar kar­tais įsi­pi­la pie­no į ka­vą, su­val­go ga­ba­liu­ką sū­rio.

"Vi­suo­me­nė la­bai ste­bi ve­ge­ta­rus ir ve­ga­nus. Vi­siš­kai at­si­sa­kę pro­duk­tų, ku­riuos var­to­ja dau­ge­lis, su­ku­ria­me sie­ną tarp sa­vęs ir ki­tų žmo­nių. Ma­nau, kad ne­rei­kia pri­myg­ti­nai įti­ki­nė­ti au­ga­li­nio mais­to nau­da, nes žmo­nės tuo įsi­ti­ki­na pa­tys", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Di­dė­jan­tis susidomėjimas

Jam an­tri­no ir Ann Wig­mo­re fon­do di­rek­to­rius Pa­ulius Ja­ru­še­vi­čius. Anot jo, kai vi­suo­me­nė su­pras au­ga­li­nės mi­ty­bos nau­dą, at­si­ras ir po­li­ti­niai spren­di­mai.

P. Ja­ru­še­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad mū­sų ša­lies "gy­vo mais­to" my­lė­to­jai vis glau­džiau bend­ra­dar­biau­ja su me­di­kais, jau­čia di­dė­jan­tį jų su­si­do­mė­ji­mą.

Tai ro­do ir fak­tas, kad Kau­ne su­reng­ta pir­mo­ji Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nė gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nos kon­fe­ren­ci­ja. Čia su­si­rin­kę au­ga­li­nės mi­ty­bos pro­pa­guo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to me­di­kais dis­ku­ta­vo apie šir­dies li­gų, cu­kri­nio dia­be­to, vė­žio pre­ven­ci­ją, svars­tė, ar mū­sų ša­ly­je įma­no­ma su­kur­ti pir­mą­ją uni­ver­si­te­ti­nę gy­dan­čios mi­ty­bos prog­ra­mą ma­gis­tro laips­niui gau­ti.

P. Ja­ru­še­vi­čiaus nuo­mo­ne, iš Lie­tu­vos ki­lu­si A. Wig­mo­re, ku­ri ir pra­dė­jo ža­lia­val­gys­tės sklai­dą pa­sau­ly­je, tu­rė­tų tap­ti mū­sų ša­lies "pre­ki­niu ženk­lu". Juk net gar­siau­si JAV ku­li­na­rai te­le­vi­zi­jos lai­do­se pa­sa­ko­ja apie sa­vo bend­ra­vi­mą su šia ypa­tin­ga mo­te­ri­mi. Be jos ne­bū­tų at­si­ra­dę ne­ap­do­ro­to – "gy­vo mais­to" res­to­ra­nai.

A. Wig­mo­re su­kū­rė gy­dan­čios mi­ty­bos sis­te­mą, pa­dė­jo pa­grin­dus nau­jai me­di­ci­nos kryp­čiai – gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nai.


Aistė Masionytė

Wikimedia Commons nuotr.

lzinios

Susiję straipsniai


Kiti komentarai

Komentarų nėra.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Naujienlaiškis  Naujienlaiškis

Gaukite šviežiausias naujienas!


Joga Kaune, meditacija kaune


renginiai


Savaitės vaizdelis

Išsiliejusios vasaros spalvos (foto) 0

Aplinkosauginiai filmai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas