Paieška:
ekologiskas oras

Šiandien 2020 m. liepos 02 d.
Laikas 21:59:47

Alternatyvi mityba » Didėja medikų susidomėjimas augaline mityba

2014-10-27

darzoves

Au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos ša­li­nin­kai vis daž­niau at­ran­da bend­rą kal­bą su me­di­kais ir moks­li­nin­kais. į Lie­tu­vą su­si­rin­kę įvai­rių ša­lių spe­cia­lis­tai tei­gė, jog au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba, įskai­tant ža­lia­val­gys­tę, pa­de­da iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, dia­be­to, vė­žio ir net pa­de­da gy­dy­ti šias la­bai pa­pli­tu­sias li­gas.

Jau tre­čią­jį kar­tą vy­ku­sio­je Ann Wig­mo­re "gy­vo mais­to" kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ir moks­li­nin­kas bei me­di­kas, dr. Cald­wel­las B. Es­sels­ty­nas, sa­vo pa­ta­ri­mais pa­dė­jęs bu­vu­siam JAV pre­zi­den­tui Bil­lui Clin­to­nui. Sve­čias tei­gė, jog au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba ga­li iš es­mės pa­ge­rin­ti ir lie­tu­vių svei­ka­tą.

Iš­gel­bė­jo ir save

Dau­giau kaip 35 me­tus dir­bęs chi­rur­gu Kliv­len­do kli­ni­ko­je, ope­ra­vęs šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­čius pa­cien­tus, C.B. Es­sels­ty­nas pra­dė­jo ty­ri­nė­ti au­ga­li­nio mais­to be rie­ba­lų po­vei­kį žmo­gaus or­ga­niz­mui, šios mi­ty­bos są­sa­jas su šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis. Ty­ri­muo­se da­ly­va­vę vy­rai bei mo­te­rys sir­go pa­žen­gu­sia vai­ni­ki­nių ar­te­ri­jų li­ga. Juos ka­ma­vę skaus­mai pa­leng­vė­jo, pra­ėjus vos ke­le­tui mė­ne­sių nuo to, kai pa­cien­tai ėmė lai­ky­tis au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos be rie­ba­lų. Be to, žy­miai su­ma­žė­jo cho­les­te­ro­lio kie­kis jų krau­jy­je, pa­ge­rė­jo šir­dies krau­jo­ta­ka, o per 20 me­tų li­gos simp­to­mai ne­at­si­nau­ji­no.

To­dėl C.B. Es­sels­ty­nas įsi­ti­ki­nęs, kad au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­ba ne tik ga­li už­kirs­ti ke­lią šir­dies li­goms, bet ir jas iš­gy­dy­ti. Apie tai kal­ba­ma lie­tu­viš­kai ką tik pa­si­ro­džiu­sio­je jo kny­go­je "Šir­dies li­gos: pre­ven­ci­ja ir iš­gy­dy­mas".

Sa­vo ty­ri­mų re­zul­ta­tus C.B. Es­sels­ty­nas pri­sta­tė ir Lie­tu­vos me­di­kams.

"Nuo­sta­biau­sia, kad at­erosk­le­ro­ti­nius krau­ja­gys­lių už­si­kim­ši­mus ir ar­te­ri­jų už­kal­kė­ji­mus ga­li­ma iš­si­gy­dy­ti vos pa­kei­tus mi­ty­bą", – tei­gė me­di­kas.

To­kie gy­dy­mo me­to­dai bu­vo tai­ko­mi ir JAV eksp­re­zi­den­tui B. Clin­to­nui, ku­ris po dvie­jų šir­dies prie­puo­lių pra­dė­jo kon­sul­tuo­tis su C.B. Es­sels­ty­nu, pra­dė­jo pra­kti­kuo­ti ža­lia­val­gys­tę.

Be­je, gy­dan­čiu au­ga­li­nės mi­ty­bos po­vei­kiu me­di­kas įsi­ti­ki­no as­me­niš­kai. Pa­keis­ti gy­ven­se­ną jį pri­ver­tė rim­ta li­ga, dėl ku­rios C.B. Es­sels­ty­nas bu­vo at­si­dū­ręs ant gy­ve­ni­mo slenks­čio. Ži­no­mas me­di­kas kar­tu su žmo­na An­na Cri­le Es­sels­tyn jau dau­giau kaip 20 me­tų lai­ko­si au­ga­li­nės kil­mės mi­ty­bos.

"Mū­sų ša­ly­je iš­lei­džia­ma per daug pi­ni­gų li­gų, ku­rių iš vi­so ne­tu­ri bū­ti, gy­dy­mui", – tei­gė sve­čias iš JAV.

Įsi­ti­kins patys

Kaip pa­žy­mė­jo dr. Bria­nas Cle­men­tas iš Hi­po­kra­to ins­ti­tu­to (JAV), ame­ri­kie­čiai iš­pla­ti­no grei­to mais­to tra­di­ci­ją vi­sa­me pa­sau­ly­je, o da­bar nuo to ken­čia ir lie­tu­viai, nes mū­sų ša­ly­je ir­gi la­bai pa­pli­tę šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos. "No­ri­me su­stab­dy­ti jus, kad ne­nu­ken­tė­tu­mė­te taip, kaip mes. Esa­te gy­vy­bin­ga, ma­ža ša­lis, ku­ri, kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą, ga­li pa­siek­ti dau­giau nei di­de­lė ša­lis ir nu­brai­žy­ti at­ei­ties že­mė­la­pį. Bū­tent iš Lie­tu­vos ki­lu­si A. Wig­mo­re prieš 60 me­tų pra­dė­jo svei­ka­tin­gu­mo ju­dė­ji­mą, ku­ris pa­de­da iš­veng­ti ne tik šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, bet ir vė­žio bei dia­be­to", – sa­kė jis.

Tie­sa, da­bar yra dau­gy­bė vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čių mi­ty­bos re­ko­men­da­ci­jų, to­dėl žmo­nės pa­si­me­tę, kur yra tie­sa. To­dėl, anot C.B. Es­sels­ty­no, la­bai svar­bu su­ras­ti vi­sų šių re­ko­men­da­ci­jų są­ly­čio taš­kus.

Kaip pa­žy­mė­jo me­di­kas, dau­gu­ma jų pa­ta­ria veng­ti rie­ba­lų, mė­sos, var­to­ti dau­giau au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tų. "Rei­kė­tų val­gy­ti dau­giau ža­lio, ter­miš­kai ne­ap­do­ro­to mais­to, ger­ti žel­me­nų su­lčių, veng­ti vi­sų pie­no pro­duk­tų, taip pat ir jo­gur­to ar le­dų, at­si­sa­ky­ti cu­kraus tu­rin­čio mais­to, bet tai yra kiek­vie­no pa­si­rin­ki­mas", – tei­gė me­di­kas.

Jam pri­ta­rė ir prof. Clau­sas Leitz­man­nas iš Vo­kie­ti­jos, at­sto­va­vęs Eu­ro­pos gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nos aso­cia­ci­ją. Pats jis jau 40 me­tų ve­ge­ta­ras. Juo ta­po ne tik rū­pin­da­ma­sis svei­ka­ta, bet ir dėl eti­nių, eko­lo­gi­nių mo­ty­vų. Anot jo, pa­sta­rie­ji mo­ty­vai, o ne rū­pi­ni­ma­sis svei­ka­ta yra ak­tua­les­ni stu­den­tams, pe­rei­nan­tiems prie ve­ge­ta­riz­mo. Tai, kas bus po ke­lias­de­šimt me­tų, jau­ni­mui dar ne­la­bai rū­pi. To­dėl la­bai pri­klau­so, su kuo – jau­nes­nio ar vy­res­nio am­žiaus žmo­gu­mi – kal­ba­ma apie au­ga­li­nę mi­ty­bą.

"Bet pa­pras­tai žmo­nėms la­bai su­nku pa­keis­ti po­žiū­rį, to­dėl mė­sos, gy­vu­li­nių rie­ba­lų su­var­to­ji­mą rei­kė­tų ma­žin­ti po tru­pu­tį, kas­kart įsi­ti­ki­nant tei­gia­mu šių žings­nių po­vei­kiu. De­ja, dau­ge­lis žmo­nių kei­čia sa­vo gy­ven­se­ną tik ta­da, kai su­nkiai su­ser­ga", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Pats jis vis dar kar­tais įsi­pi­la pie­no į ka­vą, su­val­go ga­ba­liu­ką sū­rio.

"Vi­suo­me­nė la­bai ste­bi ve­ge­ta­rus ir ve­ga­nus. Vi­siš­kai at­si­sa­kę pro­duk­tų, ku­riuos var­to­ja dau­ge­lis, su­ku­ria­me sie­ną tarp sa­vęs ir ki­tų žmo­nių. Ma­nau, kad ne­rei­kia pri­myg­ti­nai įti­ki­nė­ti au­ga­li­nio mais­to nau­da, nes žmo­nės tuo įsi­ti­ki­na pa­tys", – sa­kė pro­fe­so­rius.

Di­dė­jan­tis susidomėjimas

Jam an­tri­no ir Ann Wig­mo­re fon­do di­rek­to­rius Pa­ulius Ja­ru­še­vi­čius. Anot jo, kai vi­suo­me­nė su­pras au­ga­li­nės mi­ty­bos nau­dą, at­si­ras ir po­li­ti­niai spren­di­mai.

P. Ja­ru­še­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad mū­sų ša­lies "gy­vo mais­to" my­lė­to­jai vis glau­džiau bend­ra­dar­biau­ja su me­di­kais, jau­čia di­dė­jan­tį jų su­si­do­mė­ji­mą.

Tai ro­do ir fak­tas, kad Kau­ne su­reng­ta pir­mo­ji Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nė gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nos kon­fe­ren­ci­ja. Čia su­si­rin­kę au­ga­li­nės mi­ty­bos pro­pa­guo­to­jai kar­tu su Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to me­di­kais dis­ku­ta­vo apie šir­dies li­gų, cu­kri­nio dia­be­to, vė­žio pre­ven­ci­ją, svars­tė, ar mū­sų ša­ly­je įma­no­ma su­kur­ti pir­mą­ją uni­ver­si­te­ti­nę gy­dan­čios mi­ty­bos prog­ra­mą ma­gis­tro laips­niui gau­ti.

P. Ja­ru­še­vi­čiaus nuo­mo­ne, iš Lie­tu­vos ki­lu­si A. Wig­mo­re, ku­ri ir pra­dė­jo ža­lia­val­gys­tės sklai­dą pa­sau­ly­je, tu­rė­tų tap­ti mū­sų ša­lies "pre­ki­niu ženk­lu". Juk net gar­siau­si JAV ku­li­na­rai te­le­vi­zi­jos lai­do­se pa­sa­ko­ja apie sa­vo bend­ra­vi­mą su šia ypa­tin­ga mo­te­ri­mi. Be jos ne­bū­tų at­si­ra­dę ne­ap­do­ro­to – "gy­vo mais­to" res­to­ra­nai.

A. Wig­mo­re su­kū­rė gy­dan­čios mi­ty­bos sis­te­mą, pa­dė­jo pa­grin­dus nau­jai me­di­ci­nos kryp­čiai – gy­ve­ni­mo bū­do me­di­ci­nai.


Aistė Masionytė

Wikimedia Commons nuotr.

lzinios

Susiję straipsniai


Kiti komentarai

Komentarų nėra.

Komentuoti

*
*

Naujienlaiškis  Naujienlaiškis

Gaukite šviežiausias naujienas du kartus per savaitę!


Mokymu centras ir seminarai

Joga Kaune, meditacija kaune

Mielos dovanėlės moterims
renginiai


Savaitės vaizdelis

Išsiliejusios vasaros spalvos (foto) 0

Aplinkosauginiai filmai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas